Регистрации и лицензи

Регистрации и лицензи

На 17.12.2018, Личностен институт бе вписан в регистъра на Агенция социално подпомагане (АСП), като лицензиран доставчик на социални услуги.

Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани институции.

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция

В Агенцията за социално подпомагане се завежда регистър на всички лица по Чл. 18, Ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, които могат да осигурят предоставянето на социални услуги. Това са физически лица, имащи регистрация по Търговския закон и юридически и физически лица, които извършват търговска дейност, а също така и юридически лица, възникнали според европейското законодателство.

Нормативно основание за издаване на удостоверенията е чл. 42 от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

lichnosten institut

Leave a Reply