ТЕРАПИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА С ЕПИЛЕПСИЯ

ТЕРАПИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА С ЕПИЛЕПСИЯ

Епилепсията е ключова бариера пред процеса на социално включване на младите хора, която слага отпечатък върху всички аспекти от ежедневието им. Непредвидимостта на заболяването им и рисковете, свързани с епилептичните припадъци, като /тежки/ наранявания или нарушаване на интелектуалното развитие, водят до висока степен на тревога, както у младите хора с епилепсия, така и у техните родители и близки.

Социалните бариери са резултат от липсата на система за подкрепа и помощ извън семейството, която да помага на родителите в грижата за младежи с епилепсия. Свързани с този проблем са бедността и материалното затруднение на много от семействата на младежи с епилепсия, което ограничава избора на родителите и достъпа на младежа до алтернативна подкрепа или среда извън семейството, която изисква заплащане.

Спецификата на заболяването е предпоставка за създаването на бариери, свързани със социалната и професионална реализация на младите хора с епилепсия. Голяма част от тях притежават различни специфични умения и способности, но нямат възможност да ги развиват и да получават удовлетворение от създадените от тях продукти. Една от причините е свързана със страхове, както на родителите, така и на обществото, от риск от епилептичен пристъп по време на трудова заетост. Въпреки усилията на родителите на младежи с епилепсия, все още липсва мрежа за тяхната подкрепа – както на младежите, така и на техните близки и роднини. Също така се установява не добра информираност на обществото и потенциалните работодатели за спецификите на епилепсията, като състояние/заболяване. Епилепсията, като заболяване, е с изключително голямо разнообразие на фактори, които биха били предпоставка за епилептичен пристъп, но в същото време, познаването  на спецификата при всеки конкретен случай, биха могли да се изолират или сведат до минимум предпоставките за епилептичен пристъп.

Изграденият „Терапевтичен център за младежи с епилепсия” към „Личностен институт”, има амбицията да бъде свързващо звено между младите хора с епилепсия, да оказва необходимата подкрепа както на младежите, така и на техните родители. С професионализма на екипа на центъра, младите хора с епилепсия ще могат да подобрят своята социална активност чрез включването им в разнообразни мероприятия /подходящи спортни занимания, излети сред природата и др./, ще могат да се срещат с връстници и да общуват с тях.

Адрес: бул. „Цар Фердинанд“ 14, І- етаж

7000 Русе, България

Тел. за контакти: 087 600 6760

lichnosten institut

Leave a Reply