Archive 07.01.2023

Обучение на социални асистенти в град Тутракан

Дата на обучението: 22.02.2022 г. Място на провеждане: град Тутракан Във връзка със по-добро функциониране на създадената през 2021 г. социална услуга „Асистентска подкрепа“, екипът ни беше поканен от Община Тутракан да проведе въвеждащо и надграждащо обучение на назначените социални асистенти. Нашето обучение предоставя основни знания по всички важни теми, свързани с обгрижването и обслужването

Read More

Нуждата от промяна: Терапевтична подкрепа и образование за полагащите грижи

Когато член на семейството, страда от сериозно заболяване, този който се грижи за него, често оказва помощ въз основа на емоционални връзки.  Това са истории за грижа и отдаденост, които обаче имат и друга страна на медала, тази на жертвата, която се налага, на лишения-физически, емоционални, социални. Понякога няма алтернативи и близките трябва да изпълняват тази

Read More

Обучение на екип на социална услуга в град Попово

„Стратегии за спрaвяне с агресивно поведение при деца и младежи с увреждане в услугите от резидентен тип“ Дата на обучението: 18.02.2020 г. Място на провеждане: ЦНСТДМУ,  гр. Попово Проведеното обучение е за повишаване знанията и капацитета на персонала на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане, гр. Попово, с цел

Read More