От началото на 2021 г., в Общините в цялата страна стартира новата социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Съгласно Чл. 93. от новият Закон за социалните услуги, „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

1. самообслужване;

2. движение и придвижване;

3. промяна и поддържане на позицията на тялото;

4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

5. комуникация.

Асистентска подкрепа по този закон се предоставя за следните групи лица:

1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Във връзка със стартирането на услугата и необходимостта от запознаване на социалните асистенти със спецификите на работа в домашна среда с посочените целеви групи, Личностен институт ООД организира и провежда обучения на асистенти в цялата страна, като предоставя възможност на заинтересованите общини да се възползват от опита на специалистите, работещи в нашата фирма.

От 2007 г., нашият екип участва в обучения и супервизии на асистенти по проекти на Национална програма ФАР, на Европейския Социален Фонд 2007 – 2013 и на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и в консултации на хората, за които се полагат грижи.

През 2018 г. създадохме и лицензирахме собствена фирма, която предоставя подкрепящи услуги за възрастни хора и хора с увреждане на територията на Община Русе.

Ако желаете да подкрепим професионално вашия екип по новосъздадената услуга Асистентска подкрепа и да повишим професионалните компетенции на социалните ви асистенти при работа с възрастни хора и хора с увреждане, чрез представяне на един ефективен модел на работа и подкрепа, можете да се свържете с нас на тел. 087 600 6760 или на e-mail: institut.lichnosten@gmail.com