Кои сме ние?

Фирма „Личностен институт“ ООД е организация, създадена през 2018 година от хора с голям практичен опит, знания и с дългогодишен стаж в сферата на предоставянето на социални услуги за деца и възрастни.

Нашият екип се състои от професионалисти и специалисти от практиката с различна професионална насоченост (психолози, юристи, ерготерапевти, социални работници, университетски преподаватели, които са или са били ръководители и работещи в социални услуги).

Дейността ни е насочена към развитие на иновативни подходи в сферата на социалната сигурност, консултиране, супервизия и обучение на специалисти и работещи във всички отдели и звена на предоставяне на социални услуги в общността и в домашна среда. Целта на екипа ни е въвеждане на компетентност и експертност в обученията, в подходът към човека в нужда, както и в управлението на човешките ресурси. Лекторите в обученията ни са хора с доказан опит като обучители и специалисти в своята професионална област, притежаващи необходимата професионална подготовка и умения.

Предлаганите теми и подходи на обучение, супервизия и консултиране гарантират експертен подход на база на практически опит и са ориентирани както към актуални въпроси на работната среда и отношенията, така и към популяризиране на съвременните тенденции и добрите чуждестранни практики в системата за социална закрила и превенцията на социалното изключване.